ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำ

                                                                                                                 

ชื่อ นายสุรศักด์  สุวนัด  ชื่อเล่น ตองแตง

เกิด วันที่ 3 มกราคม 2540 อายุ 20 ปี

ที่อยู่ 92/5 หมู่4 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ประวัติการศึกษา
          - จบการศึกษประถมศึกษาที่ 1-6  ที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร่
          - จบการศึกษมัธยมศึกษาที่ 1-3 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร่

-  จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
- กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ชื่อ นายณัฐพล  สมเพ็ชร   ชื่อเล่น บอล

เกิด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2541 อายุ 20 ปี

ที่อยู่ 115 หมู่9 ตำบลน้ำใส อำเภอเมืองจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180

ประวัติการศึกษา
          - จบการศึกษาประถมศึกษาที่ 1-6 ที่โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้
          - จบการศึกษามัธยมศึกษาที่ 1-3 ที่โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้

          - จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

            แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
          - กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

            แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด