บุคลากร

บุคลากร

หมู่บ้านชุมชนบ้านดงลาน หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปริชาติ ผดุงกิจ ประธานกรรมการหมู่บ้านดงลาน

1.นายสมหมาย  พินิจงาม

2.นายสุพจน์   สิริแสน

3.นายสุทิน  เทียมอรุโนทัย