ประวัติบ้าน

ประวัติบ้านดงลาน

บ้านดงลาน ตำบลดงลาน แยกจากการปกครองตำบลบรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสนามม้า หมู่ 2 บ้านเหล่าใหญ่

หมู่ 3 บ้านอ้น หมู่ 4 บ้านดงลาน หมู่ 5 บ้านหนองจก หมู่ 6 บ้านโคกสูง หมู่ 7 บ้านเหล่านมบูรณ์ หมู่ 8 บ้านเกษตรสำราญ หมู่ 9 บ้านหนองจิกน้อย หมู่ 10 สันติสุข หมู่ 11 บ้านตำแย หมู่ 12 บ้านหนองจิก หมู่ 13 บ้านโคกสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินทราย มีเนื้อที่ 9.9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,430 ไร่

เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเหนือเมือง ตำบลศรีแก้ว และ ตำบลหนองแวง ทิศใต้ ติดกับ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง และ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ  ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองทิศตะวันตก ตำบลปอภาร อำเภอเมือง